სამთომოპოვებითი სექტორი

საქართველოს ტერიტორია საკმაოდ მდიდარია მინერალური რესურსებით, რომლებიც წარმოდგენილია მადნეული და არამადნეული მინერალური, თერმული და მტკნარი წყლების საბადოებითა და მადანგამოვლინებებით

მადნეული - კეთილშობილი, ფერადი, შავი, იშვიათი ლითონები

არამადნეული - სანახელავო ქვები, სამშენებლო, მოსაპირკეთებელი ქვები, სამთო-ქიმიური ნედლეული, სანახელავო და საიუველირო ნახევრადძვირფასი ქვები და სხვა

საქართველოს ტერიტორიაზე გეოლოგიური სამუშაოების დასაწყისი და მისი ისტორია

საქართველოს ტერიტორიაზე გეოლოგიური სამუშაოები მიმდინერობდა 1850-იანი წლებიდან ცალკეული სამთამადნო მრეწველობის წარმომადგენელთა მიერ.

timeline-image

საქართველოს მინერალურ - რესურსული ფონდისა და ბაზების სტატისტიკური მონაცემები

საქართველოს მინერალურ-რესურსული ბაზა წარმოადგენს ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული მინერალური რესურსების ერთობლიობას

გამოვლინებების განაწილება საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით არათანაბარია და უდიდეს როლს თამაშობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში

ობიექტი მინერალურ რესურსულ ბაზაში

1700

სხვადასხვა რესურსის საბადო ფონდში

950

ფონდის მსხვილი საბადოები

62.8 %

ფონდის მცირე ადგილობრივი მნიშვნელობის საბადო

30.9 %

გამოვლინებები

6.2 %

მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს ბროშურა

მინერალური რესურსები საქართველოს ერთ-ერთი უმთავრესი სიმდიდრეა და მნიშვნელოვან ეკონომიკურ აქტივს წარმოადგენს ქვეყნის განვითარებაში

სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებულ საინვესტიციო ბროშურაში წარმოდგენილია ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული საინვესტიციოდ მიმზიდველი საბადოები

მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს ბროშურა

სამთო-მოპოვებითი სექტორი სტატისტიკა

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები სამთომოპოვებით სექტორში

Excel

საქართველოს ადგილობრივი ექსპორტი სამთო-მოპოვებითი სექტორის სასაქონლო პოზიციების მიხედვით

Excel

მთლიანი შიდა პროდუქტი მუდმივ 2015 წლის ფასებში

Excel